Slach om Heech 2022

Uitslag: A-klasse
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
Nr Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 Eeltje baas, Klaas Kuperus 20,0 8 2 6 (16) 1 3
2 Eelkje2, Jeroen de Vos 21,0 4 (9) 5 1 5 6
3 it doarp Eastermar, Geale Tadema 21,0 2 11 (bfd) 3 3 2
4 Redbad, Wietse Bandstra 22,0 5 4 3 5 (11) 5
5 Ingelskman, Sikke Heerschop 24,0 7 5 4 7 (9) 1
6 Ora et Labora, Sietse Broersma 27,0 1 6 7 2 (13) 11
7 Ut en Thús, Floriaan Zwart 34,0 3 (15) 8 4 4 15
8 Jonge Jasper, Froukje Osinga 35,0 (nsc) 12 1 11 2 9
9 Grytsje obes, Arjen De Jong 35,0 11 1 (bfd) 9 10 4
10 Us Heit, Wytse Heerschop 36,0 9 (10) 2 10 8 7
11 Raerderroek, Sijmen Kalsbeek 41,0 6 8 11 (13) 6 10
12 Sterke Jerke, Pieter-jilles Tjoelker 49,0 13 7 9 12 (14) 8
13 Waaksdom, Ulbe Zwaga 50,0 14 3 14 (15) 7 12
14 Lytse Lies, Tony Brundel 52,0 10 13 10 6 (15) 13
15 It Swarte Wief, Jaap Hofstee 58,0 12 (14) 12 8 12 14
16 Freonskip, Hartman Witteveen 76,0 (dsq) dns 13 14 16 16
Uitslag: B-klasse
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
Nr Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 Verwisseling, Bas Krom 8,0 2 2 2 1 (8) 1
2 Wâldwiif, Tim Roosgeurius 13,0 (7) 1 4 2 4 2
3 Striidber, Steven Zijsling 17,0 1 3 1 9 3 (nsc)
4 Dageraad, Rein Wiebe Leenstra 21,0 3 5 (8) 8 1 4
5 De Brijbek, Jeroen Sytsma 23,0 4 (7) 5 3 6 5
6 Westenwind, Daan Van Der Meer 23,0 5 4 3 5 (7) 6
7 Ut e Sriid, Gerrit Huisman 33,0 10 8 7 6 2 (dns)
8 Ale, Ron Syperda 33,0 (dsq) 6 6 7 11 3
9 Lonneke, Jilles Bandstra 40,0 8 11 (dns) 4 5 nsc
10 Twee gebroeders - TT, Jan Overwijk 42,0 6 9 9 (10) 10 8
11 Hoop op zegen, Mark De Koe 46,0 9 10 (dsq) 11 9 7
Uitslag: C-klasse
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
Nr Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 Drie Gebroeders, Aeger van der Hoeff 10,0 (4) 3 4 1 1 1
2 Deviatie, Jimte Koopmans 15,0 (5) 2 2 4 3 4
3 Ebenhaezer, Olphert Van der Pol 16,0 (8) 5 1 5 2 3
4 Tajefte, Cees Riezebos 18,0 3 1 5 3 (6) 6
5 Singelier, Koos Lamme 18,0 2 4 6 (dsq) 4 2
6 Frya Fresena, Age Bandstra 21,0 (6) 6 3 2 5 5
7 Gerrit Ynze, Roderik von Meyenfeldt 28,0 1 7 7 6 (8) 7
8 Galamadammen, Simon van der Lingen 43,0 9 8 8 (dns) 7 nsc
9 Goede Verwachting, Bouke Van det Vaart 49,0 7 9 (dns) dns dns dns
10 Harmonie Bolsward, Floris Bottema 53,0 10 10 (dns) dns dns dns
Uitslag: Kleine A-klasse
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
Nr Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 Nije Dei, Harm van der Weiden 11,0 1 3 2 (5) 4 1
2 It Abbegeaster Skûtsje, Henk Frankena 11,0 3 1 1 4 2 (5)
3 De Tiid Sil 't Leare, Hille Wichers 14,0 6 2 (dsq) 1 3 2
4 Lytse Famke, Herke Ezn Boskma 17,0 (5) 4 5 3 1 4
5 Hoop en Vertrouwen, Brandt de Vries 20,0 2 6 3 2 (8) 7
6 Lutgerdina Smeltekop, Bernd de Cneudt 25,0 7 5 4 (8) 6 3
7 Welvaart, Tjibbe Van der Veer 35,0 4 (dns) dns 7 5 8
8 Twa Famkes, Oieter Jansma 39,0 8 7 6 (9) 9 9
9 Stad harlingen, Sikke Tichelaar 41,0 (ocs) dns dns 6 7 6
10 Hoop Doet Leven, Koos van Drunen 55,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.03.00.01
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL