Lidmaatschap

WSH Lidmaatschap

Leden van de WSH kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging en hebben een stem in wat er gebeurt. Als lid van onze zeilvereniging wordt u ook aangemeld als lid van het Watersportverbond.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en staat hieronder. Er zijn lidmaatschappen voor volwassenen, jeugd en gezinsleden. Wilt u lid worden, dan kunt u zich aanmelden via het formulier hieronder, onder vermelding van de gevraagde gegevens.

Kosten lidmaatschap (2023)

Volwassen leden:€ 46,00 per jaar
Jeugdleden *:€ 23,00 per jaar
Gezinslid **:€ 23,00 per jaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 Januari tot 31 December en de inning van de contributie is in de maand April.

*   Jeugdlid is een persoon die per één (1) Juli in het jaar waarin de contributieafdracht plaatsvindt nog niet de eenentwintigjarige leeftijd heeft bereikt.

**  Gezinslid is een persoon die woonachtig is op hetzelfde adres als een Lid en die een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Donateurs

Het donateurschap is bedoeld voor iedereen die de WSH een warm hart toedraagt. De minimale bijdrage voor het donateurschap bedraagt € 23,00 per jaar. Als donateur ontvangt u onze digitale nieuwsbrieven en heeft u toegang tot onze faciliteiten en evenementen. Voor het aanvragen van een startlicentie en voor deelname aan officiële wedstrijden moet u lid zijn.

Machtigen

De WSH heeft al sinds jaar en dag een lage contributie. Door uw hulp kunnen wij dit zo houden. Om administratiekosten te besparen verzoeken wij u daarom ons te machtigen om uw contributie of donatie jaarlijks van uw rekening af te schrijven. Machtigen heeft voor u ook meerdere voordelen:

– U vergeet nooit te betalen

– U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen

– U kunt het afgeschreven bedrag altijd terug laten boeken of uw machtiging intrekken

Bent u al lid en wilt u ons voortaan machtigen, vul dan bijgaand machtigingsformulier in. Vul het in, print het uit, onderteken het en stuur het op. U kunt het ook scannen en mailen naar penningmeester@wsheeg.nl.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven als lid of donateur van de WSH? Gebruik dan ons inschrijfformulier om u aan te melden:

Voor jeugdleden hebben we een apart formulier, waarbij wij de ouders/verzorgers vragen de aanvraag van het jeugdlid goed te keuren:

Als u ons tegelijk wilt machtigen om de contributie af te schrijven vragen wij u ons inschrijfformulier met machtiging in te vullen, want dan hebben we uw handtekening nodig. Vul dit in, print het uit, onderteken het en stuur het op. U kunt het ook scannen en mailen.

Uw lidmaatschap wordt definitief in behandeling genomen nadat de contributie is overgemaakt op rek.nr.  NL42RABO0326104763 t.n.v. WaterSportvereniging Heeg, o.v.v. ‘nieuw lid’, of wanneer uw machtiging is ontvangen.

Opzeggen

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Opzeggen dient schriftelijk (of per mail aan penningmeester@wsheeg.nl) te geschieden tegen het eind van het verenigingsjaar met inachtneming van een termijn van 4 weken. Voor de gehele tekst in de statuten verwijzen wij naar deze link.